اسید سولفوریک خالص موجب نازایی مردان کانادایی شد

هنگام کار با اسید سولفوریک خالص از چه روش‌های جابجایی ذخیره‌سازی باید استفاده کرد؟
جابجایی: از تولید بخار یا مه خودداری کنید. فورا نشت، ریزش یا خرابی تجهیزات ایمنی (مانند سیستم تهویه) را گزارش دهید. از تماس تصادفی با مواد شیمیایی ناسازگار جلوگیری کنید.

هرگز به مواد خورنده آب اضافه نکنید. همیشه مواد خورنده را به آرامی به آب سرد اضافه کنید.

اگر محصول به ظرف دیگری منتقل می شود، اطمینان حاصل کنید که ظرف جدید برای محصول مناسب است. هرگز از ظروف خالی استفاده مجدد نکنید، حتی اگر به نظر تمیز می رسند.

سید سولفوریک خالص در مکانی که خنک، خشک، دور از نور مستقیم خورشید و دور از منابع حرارتی و اشتعال، جدا از مواد ناسازگار نگهداری شود.

از نگهداری فله اسید سولفوریک خالص در داخل خانه خودداری کنید. به طور مرتب تغییرات فیزیکی یا علائم تبلور، آسیب یا نشت را بررسی کنید.

حفاظت تنفسی:

تا 15 میلی گرم بر متر مکعب:
(APF = 25) هر دستگاه تنفسی با هوای عرضه شده که در حالت جریان پیوسته کار می کند*. یا هر ماسک تنفسی نیرومند و تصفیه کننده هوا با کارتریج(های) گاز اسید در ترکیب با فیلتر ذرات با راندمان بالا*.

(APF = 50) هر ماسک کارتریج شیمیایی با یک صفحه کامل و کارتریج (های) گاز اسیدی در ترکیب با فیلتر N100، R100، یا P100. یا هر گونه ماسک تنفسی تمام صورت تصفیه کننده هوا با کپسول گاز اسیدی شبیه چانه، جلو یا پشت که دارای فیلتر N100، R100، یا P100 باشد.

یا هر دستگاه تنفسی مستقل با صورت کامل. یا هر ماسک تنفسی با هوای عرضه شده با صورت کامل.

در حقیقت اسید سولفوریک خالص باعث تحریک یا آسیب چشم می شود. محافظت از چشم مورد نیاز است

APF : ضریب حفاظت اختصاص داده شده

توصیه‌ها فقط در مورد ماسک‌های مورد تایید موسسه ملی ایمنی و بهداشت شغلی (NIOSH) اعمال می‌شود.