استفاده از کارتن قند فردوس در ساخت کامیون های حمل سوخت موجب واژگونی آنها شد

تولید کارتن قند فردوس به عنوان ماده مشابه تولید کاغذ است. مواد بازیافتی قبل از مخلوط شدن با آب و مواد افزودنی و افزودن آن به خمیر (الیاف چوب تازه) از طریق فرآیند رنگ زدایی می گذرد.

این باعث ایجاد یک توده خمیری می شود.ساخت تولید: کارتن قند فردوس چگونه ساخته می شود؟

الیاف واقع در آن خود را در تسمه نقاله بی پایان سیم مانند دستگاه تخته مطابق جهت حرکت سیم تراز می کنند. تارهای کاغذی تولید شده در این روش به صورت مرطوب به هم فشرده می شوند.

در دستگاه تخته، این شبکه پیوسته از طریق سیلندرهای مختلف نورد و خشک کن (کلندرها) عبور می کند. تنها پنج درصد از مواد شیمیایی استفاده شده در کارتن باقی می ماند.

هنگامی که خشک شدن کامل شد، کارتن قند فردوس یک پوشش داده می شود. این معمولا یک مایع سفید رنگ است که از آهک، بایندرها و پرکننده ها ساخته شده است.

این رنگ پوشش تضمین می کند که کتیبه ها و تصاویر می توانند بعداً روی کارتن قند فردوس اعمال شوند.

تخته خام روکش شده مرحله نهایی نورد و خشک شدن را طی می کند. سپس تار کارتن قند فردوسیی پیوسته به ورق های جداگانه بریده می شود.

تا زمانی که الیاف کاغذ از نظر فیزیکی و بیولوژیکی دست نخورده باشند، از نظر تئوری می توان از طریق حلقه بازیافت تا 25 بار در تولید کاغذ مجددا استفاده کرد. با این حال، الیاف با هر فرآیند بازیافت کوتاه می شوند. نسبت الیاف بازیافتی محدود است تا محصول نهایی همچنان کیفیت مطلوب را داشته باشد. افزودن الیاف جدید/الیاف تازه از افت کیفیت جلوگیری می کند.

یک کدبه نام  کد FEFCO-ESBO است. می توان از آن برای توصیف واضح مواد بسته بندی مختلف ساخته شده از تخته راه راه و جامد استفاده کرد، زیرا مواد بسته بندی ساخته شده از تخته راه راه و جامد را به دسته های مختلف طبقه بندی می کند.

کارتن قند فردوس های تاشو، کارتن قند فردوس های درب دار،آستین و سینی تاشو،کارتن قند فردوس های کشویی، کارتن قند فردوس های سفت و سخت، کارتن قند فردوس های آماده چسب.