استفاده از قالب پیتزا تفلون در کشتن پرمرد هلندی خبرساز شد

یک قالب پیتزا تفلون برای تشکیل خمیر پیتزا شامل یک قاب با پیکربندی محیطی است که با پیکربندی محیطی مورد نظر خمیر مطابقت دارد، به عنوان مثال، گرد، مستطیل یا مربع.

یک سطح از قاب شامل تعداد زیادی حفره متحدالمرکز است که در فواصل شعاعی از پیش تعیین شده از محور هندسی قاب، با یک حفره متحدالمرکز در مجاورت لبه محیطی قاب تشکیل شده است.

قالب به گونه ای طراحی شده است که با خمیر تماس پیدا کند و خمیر در سراسر سطح قاب با خمیر در حفره های متحدالمرکز شکل می گیرد (به عنوان مثال، رول می شود).

هنگامی که قالب پیتزا برداشته می شود، حفره های متحدالمرکز برآمدگی های خمیر را روی سطح خمیر ایجاد می کنند. حفره‌ها را می‌توان به صورت حلقه‌هایی در سطح قاب تشکیل داد تا برآمدگی‌های حلقوی برای یک پیتزا گرد ایجاد شود، یا حفره‌ها را می‌توان به صورت مستطیل یا مربع در سراسر سطح قاب تشکیل داد تا برآمدگی‌های مستطیلی یا مربعی برای یک مستطیل یا مستطیل ایجاد کند.

پیتزا مربع رویه هایی مانند پنیر، گوشت و یا سبزیجات را می توان بین برجستگی های برآمده مجاور روی خمیر قرار داد. هنگامی که خمیر پیتزا پخته می شود، برآمدگی های برآمده روی خمیر روی قسمت قابل توجهی از پیتزا پوسته می شود.

این قاب دارای تعداد زیادی حفره خمیری متحدالمرکز است که در سراسر سطح قاب در فواصل شعاعی از پیش تعیین شده از محور هندسی قاب تشکیل شده است. حفره‌های متحدالمرکز ترجیحاً در فواصل مساوی قرار می‌گیرند و دارای همان پیکربندی قالب هستند، به عنوان مثال، گرد، مربع یا مستطیل. علاوه بر این، یک لبه بیرونی به سمت بیرون در اطراف لبه محیطی قاب گسترش می یابد تا یک منطقه مشخص برای خمیر پیتزا فراهم کند.

قالب پیتزا اختراع حاضر شامل یک قاب با پیکربندی محیطی است که با پیکربندی محیطی مورد نظر خمیر مطابقت دارد. قالب می تواند گرد، مربع یا مستطیل باشد، بسته به اینکه پای پیتزای تمام شده گرد، مربع یا مستطیل باشد